ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลาวัลย์ พูนสอน
ตำแหน่ง : รักษาการผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล ร่มโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :