ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร
งานศาสนกิจ
ฝ่ายธุรการ
ปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งานเทคโนโลยี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)